കരിങ്കാളി അല്ലേ Song Lyrics Malayalam

Album: Karinkali
Song: Karinkaliyalle
Lyrics: Kannan Mangalath
Music: Shaiju Avaran
Vocal: Anoop Puthiyedath

കരിങ്കാളി അല്ലേ Song Lyrics Malayalam

കരിങ്കാളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വളന പെണ്ണായി
കൊടുവാളെടുത്ത് ചുറ്റു ദാരിക ചോരയിൽ നിറ്റ
കരിങ്കാളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വളന പെണ്ണായി
കൊടുവാളെടുത്ത് ചുറ്റു ദാരിക ചോരയിൽ നിറ്റ

എരിവേറിയ വറ മുളകോ പെണ്ണെ മിനി മനസ്സ്
ജട കെട്ടിയ കാരമുറ്റി ക്കേണ്ടിനി മുല്ലപ്പൂ മലർ
കാളി തുല്യ കാളി താൻ കാലിൽ തങ്ക പോൺ ചിലമ്പ്
തുടികൊട്ടിയ പാണൻറെ പാട്ടിൽ ആം മി നീ ടൺ

കരിങ്കാളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വളന പെണ്ണായി
കൊടുവാളെടുത്ത് ചുറ്റു ദാരിക ചോരയിൽ നിറ്റ
ദിക്കുകൾ നാളേറ്റും പൊട്ടിയറ്ററും പാഠ കോപ്പുകൾ കൂട്ടുന്നെ

ഈ കാലികളാറ്റിന് പോർക്കലി തീർക്കാൻ ശ്രീ നേർക്കലി നീ വേണം
ട്യൂട്ടിതലത്തിലേറ്റിയ റ്റാറ്റൻറെ തീ മകളെ ശ്രീകുരും ബി
തീ മകളെ ശ്രീകുരും ബി

കരിങ്കാളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വളന പെണ്ണായി
കൊടുവാളെടുത്ത് ചുറ്റു ദാരിക ചോരയിൽ നിറ്റ

വരിനെല്ലരിഞ്ഞ് പണം പായിലുണക്കി ആറും പോൽ
രണഭൂതലത്തിൽ കൊടും വാരിയെ കാലനേരിനൊലെ
വരിനെല്ലരിഞ്ഞ് പണം പായിലുണക്കി ആറും പോൽ
രണഭൂതലത്തിൽ കൊടും വൈരിയെ കാലനേരിനൊലെ

തലയോടുകൾ അടി അളന്നു പെണ്ണെ നിൻ ഗലാട്ടിൽ
അലങ്കാരമിടാനെത്തി പൊന്നെ നിൻറെ മേയ്ക്കരുത്ത്
പുരി കാട്ടിയ കാരമെടുത്ത് പെണ്ണിന് കണ്ണേല്റ്റ്
നൂറായിരം പൊന്നുരസിച്ചാലും മാർ നിന്നലക്

വരിനെല്ലരിഞ്ഞ് പണം പായിലുണക്കി ആറും പോൽ
രണഭൂതലട്ടി കൊടും വൈരിയെ കല നേരിനൊലെ
പദമൂന്നിയ നാട്യ വിലാസം
പകയോടെ നീ അടി കലാസം

വലങ്കൽ ചിലംപുരി ഉടച്ചിങ്ങ് തെക്കോട്ട് പോന്നോള്
മുറിയറ്റിയ കവിലാറ്ററൈറ്റ് കണ്ടി പകർന്നപ്പോൾ
കരിങ്കാളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വളന പെണ്ണായി
കൊടുവാളെടുത്ത് ചുറ്റു ദാരിക ചോരയിൽ നിറ്റ

എരിവേറിയ വറ മുളകോ പെണ്ണെ മിനി മനസ്സ്
ജട കെട്ടിയ കാരമുറ്റി ക്കേണ്ടിനി മുല്ലപ്പൂ മലർ
കാളി തുല്യ കാളി താൻ കാലിൽ തങ്ക പോൺ ചിലമ്പ്
തുടികൊട്ടിയ പാണൻറെ പാട്ടിൽ ആം മി നീ ടൺ

ഇത് പോലൊരു പെണ്മണി വേണം
മകളായവൾ വന്നിറണ്ണേണം
നെറികേടുകൾ വെട്ടിയറിന്നവൾ അടൈറ്റിലിയേണം
നെറ്റ് നായകിയായവൾ നാട്ടിൻ കണ്മണിയാകേണം

You may also like...