Hari Nama Mala Stotra Lyrics Telugu

Hari Nama Mala Stotra Lyrics Telugu

HARI NAMA MALA STOTRA – LYRICS

గోవిందం గోకులనందం,
గోపాలం గోపికపతిం,
గోవర్ధనోధారం ధీరం,
తం వందే గోమతి ప్రియం. 1
నారాయణం నరకరం,
నారా వీరం నరోతమం,
నృసింహం, నగనాథం,
తం వందే నరకంతకం. 2

పీతాంబరం, పద్మనాభం,
పడమక్షం, పురుశోతమం,
పవిత్రం, పరమానందం,
తం వందే పరమేశ్వరం. 3

రాఘవం, రామచంద్రం చ,
రావణారిం, రామపతిం,
రాజీవలోచనం రామం,
తం వందే రఘు నందనం. 4

వామనం, విశ్వరూపం,
వాసుదేవం, చ విట్టలం,
విశ్వేశ్వరం విభుం వ్యాసం,
తం వందే వేద వల్లభం. 5

వామదేవం, దివ్యసింహం,
దయుం, దీన నాయకం,
దైత్యరిమ్దేవ దేవం చ,
తం వందే దేవకీ సుతం. 6

మురరిం మాధవం మత్స్యం,
ముకుందం దుష్ట మర్దనం,
మున్జకేసం మహా బహుమ,
తం వందే మధు సుదనం. 7

కేసవం కమల కాంతం,
కామేశం కౌస్తుభ ప్రియం,
కౌమోధకిధారం కృష్ణం,
తం వందే కౌరవంతకం. 8

భూదరం, భువననందం,
భూతేసం, భూత నాయకం,
భావనైకం, భుజన్గేంద్రం,
తం వందే భావ నాశనం. 9

జనార్దనం జగన్నాథం,
జగద జంధ్య వినసనం,
జమదగ్న్యం పరంజ్యోతి,
స్తం వందే జలసయినం. 10

చతుర్భుజం చిదానందం,
చనుర మల్ల మర్దనం,
చరాచర గతం దేవం,
తం వందే చక్ర పనినం. 11

శ్రియక్కారం శ్రియోనాధం,
శ్రీధరం, శ్రీవరప్ర్ధం,
శ్రీవత్స లసితం సౌమ్యం,
తం వందే శ్రీ సురేశ్వరం. 12

యోగీస్వరం యజ్ఞపతిం,
యసోదానంద దాయకం,
యమునా జల సచయం,
తం వందే యడునయాగం. 13

సాలిగ్రామ సిల శుద్ధం,
సంక చక్రోప శోబితం,
సురాసుర సద స్వయం,
తం వందే సాధు వల్లభం. 14

త్రివిక్రమం తపోముర్తిం,
త్రివిధగౌగా నాశనం,
త్రిస్థలం తీర్థ రాజేంద్రం,
తం వందే తులసి ప్రియం. 15

అనంతం ఆది పురుషం,
అచ్యుతం చ వర ప్రదం,
ఆనందం చ సదానందం,
తం వందే చగ నాశనం. 16

లీలయ దూత భూబరం,
లోక సాత్విక వందితం,
లోకేశ్వరం చ శ్రీ కాంతం,
తం వందే లక్షమన ప్రియం. 17

హరిశ్చ హరినక్షం చ,
హరినాధం హరి ప్రియం,
హలాయుధ సహాయం చ,
తం వందే హన్మత్పతిం. 18

ఫలశ్రుతి :
హరినామ కృత మల,
పవిత్రపపనసిని,
బలిరజెంద్రచోప్తస్చ,
కన్దేధార్య ప్రయత్నత. 19

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.